اروروت

arrowroot = arrow root = Chinese potato (این نام برای جیکاما یا خیکاما هم بکار میرود) = goo = seegoo = arrowhead … ادامه خواندن اروروت