بیکینگ سودا یا جوش شیرین

Baking Soda بیکینگ سودا یا جوش شیرین یکی از انواع  مخمر کننده است که وقتی با مواد تر مخلوط میشن

بیشتر بخوانید